House rules

DURING VISITING DGTL, VISITORS ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING HOUSE RULES (THE ‘HOUSERULES’):

 • The minimum age to visit DGTL is 18 years. Visitors have to be in possession of a valid ID, which they have to show on first demand;
 • The possession or dealing of (soft and hard-) drugs is prohibited at DGTL. If there is any evidence of overt use and/or possession, confiscation of the drugs will follow and/or the offender and the drugs will be handed over to the police.
 • DGTL will search visitors pre-emptively and check their (hand) bags to ensure the safety of her visitors. Possession of glass, plastic bottles, cans, fireworks, drugs, (fire) arms and/or other dangerous or prohibited items or substances, food, (alcoholic) drinks and/or pets are not allowed;
 • Visitors of DGTL enter the festival at their own risk. DGTL takes no responsibility for any damages on any grounds whatsoever, which directly or indirectly arise out of acts or omissions of DGTL, persons in its service, other persons who are working at the festival, or third parties during or in connection with the stay at the festival, unless the damage is caused by intent or gross negligence by DGTL;
 • Visitors are advised to wear earplugs; these will be available at the entrance of DGTL. Visitors of DGTL must be properly dressed. Wearing a football shirt and/or discriminatory clothing is not allowed;
 • The organization reserves the right to refuse / deny (further) access to visitors in a drunken state and/or under the influence of narcotics;
 • Smoking is not permitted in indoor area’s;
 • It is not allowed to urinate outside of the designated restrooms;
 • DGTL will not tolerate threats, abuse, discrimination, sexual harassment and other nuisance and/or offensive behaviour;
 • It is not allowed to hand out promotional materials (samples / flyers, etc.) without written permission from DGTL;
 • It is not allowed to make professional audio or video recordings without written permission from DGTL;
 • When entering and leaving DGTL visitors shall not cause nuisance to the neighbourhood;
 • Glasses / cups are not allowed to be taken outside the festival area;
 • Bought coupons for consumptions can only be refunded for money in a restricted period of time, please see our website of DGTL;
 • Visitors are held to follow instructions, regulations and/or directions of (security) staff of DGTL at all times;
 • Access to the festival grounds will be denied to visitors who do not comply with these Houserules and the Terms and Conditions Visitors (‘Algemene Voorwaarden Bezoekers’) without the right to reimbursement of tickets, any service charges and/or other costs;
 • The event can be changed, moved or cancelled in accordance with the Terms and Conditions Visitors.

 

TIJDENS HET BEZOEKEN VAN DGTL GELDEN VOOR ALLE BEZOEKERS DE VOLGENDE HUISREGELS (DE ‘HUISREGELS’):

 • Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden;
 • Het in bezit hebben of verhandelen van (soft en hard-)drugs is niet toegestaan op DGTL. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie.
 • In het kader van de veiligheid zal DGTL haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;
 • Bezoekers van DGTL betreden het festivalterrein op eigen risico. DGTL  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van DGTL, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op DGTL, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DGTL;
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn te verkrijgen bij de entree van DGTL. Bezoekers van DGTL dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;
 • DGTL behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;
 • Roken in overdekte ruimtes is niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door DGTL niet getolereerd;
 • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DGTL promotiemateriaal (zoals samples/flyers e.d.) uit te delen;
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DGTL;
 • Bij het betreden en verlaten van DGTL zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;
 • Het is bezoekers niet toegestaan glazen / bekers mee te nemen buiten het festivalterrein;
 • Eenmaal gekochte consumptiebonnen, in wat voor een vorm dan ook, worden slechts binnen beperkte tijd teruggenomen door DGTL, raadpleeg voor nadere informatie de website van DGTL;
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van DGTL te allen tijde op te volgen;
 • Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;
 • Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.